سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
آموزش و پرورش 
همکار 
 
 
همکاری 
همکاری 
مرکز تحقیقات زنان  
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز پژوهشها و رادیو معارف صدا و سیما  
پژوهشگر 
 
 
علمی، پژوهشی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
مرکز جهانی  
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام